Đào tạo

I. Các chương trình đào tạo Đại học chính quy tại Cơ sở Bảo Lộc

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành/chuyên ngành

1

Luật

B7380101

2

Quản trị kinh doanh (CN Quản trị Nhà hàng - Khách sạn)

B7340101N

3

Công nghệ sinh học

B7420201

4

Ngôn ngữ Anh

B7220201

5

Kỹ thuật phần mềm

B7480103

II. Các chương trình đào tạo Sau đại học tại Cơ sở Bảo Lộc

TT

Tên ngành/chuyên ngành

Mã ngành/chuyên ngành

1

Quản trị kinh doanh

60340102

2

Kế toán

60340301

3

Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa

60520216

4

Toán ứng dụng

60460112

5

Kỹ thuật hóa học

60520301

6

Khoa học máy tính

60480101